AVLØPSDIREKTIVET

Vi har lang erfaring med saker som behandles etter kapittel 12, 13 og 14 i forurensningsforskriften.

Kravene som stilles til avløpsrensing vil bli skjerpet som følge av det nye avløpsdirektivet som er under utarbeidelse. Avløpsdirektivet må følges av alle EU-land. Norge må følge direktivet i henhold til EØS-avtalen.

Forslag til revidert avløpsdirektiv ble lagt frem av EU-kommisjonen 26. oktober 2022.

Revidert direktiv forventes vedtatt våren 2024. Deretter vil det følge en EØS-prosess og gjennomføring i norsk lovverk.

Av de viktigste endringene som vil komme når avløpsdirektivet implementeres i norsk rett er bl.a følgende:

  •  Vesentlig strengere krav til avløpsrensing
  •  En ny definisjon av hva som utgjør «tettbebyggelse»
  • «Tettbebyggelse» måles i personekvivalenter (pe)
  • Tettbebyggelsens størrelse avgjøres ikke av størrelsen på kommunen, rensedistriktet eller renseanlegget

Forslaget innebærer at langt flere tettbebyggelser enn i dag vil omfattes av direktivets krav, samt at rensekravene økes.

Dette vil få store konsekvenser for avløpssektoren og for gebyrene.

Vi holder oss løpende oppdatert om status i arbeidet med avløpsdirektivet.