Vann- og avløpsrett

VANN- OG AVLØPSRETT:

Noe av det som kjennetegner vann- og avløpsretten er at regelverket er fordelt på flere lover, forskrifter og forvaltningsnivåer. Vann- og avløpsjuridiske forhold er også regulert både offentligrettslig og privatrettslig. Dette gjør vann- og avløpsjuss til et spesialfelt.

Sentrale regelverk på vann- og avløpsrettens område er plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriften, vannressursloven, vass- og avløpsanleggslova,

Vi har erfaringen for å bistå i vann og avløpssaker

drikkevannsforskriften, forvaltningsloven, kommuneloven, oreigningslova, hevdslova, servituttlova, grannelova, konsesjonsloven, tinglysingsloven, avtaleloven,  kadeserstatningsloven, samt den enkelte kommunes vedtatte abonnementsvilkår for vann og avløp.

Det finnes også et stort antall rettsavgjørelser på området.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har lang erfaring på alle områder i tilknytning til vann- og avløpsrett, fra utarbeidelse av notat om spesielle problemstillinger, korrespondanse med abonnenter eller andre, prosessbistand for domstolene, eller ved spesiell tilrettelegging med kurs og foredrag innenfor spesielle temaer eller emner etter nærmere avtale.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har lang erfaring med etablering og drift av vann- og avløpsverk.

Dette gjelder søknadsprosess og planbehandling etter plan- og bygningsloven, konsesjonsbehandling  ved vannuttak etter vannressursloven og innhenting av nødvendig godkjenning fra godkjenningsmyndighetene etter drikkevannsforskriften og fra forurensningsmyndighetene ved etablering som faller inn under dette lovverket. Jakobsen har bistått en rekke kommuner i tilknytning til sikring av sine drikkevannskilder både etter plan- og bygningsloven og etter oreigningsloven § 2.

Jakobsen bistår i forbindelse med forhandling om klausuleringsvilkår og erstatning overfor berørte grunneiere, samt vilkår for å legge hovedledninger og plassere andre installasjoner på annen manns grunn.

Jakobsen har deltatt ved utformingen av «Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» som 1. juli 2012 erstattet den tidligere lov på området. Denne loven fastslår som hovedregel at nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner.

Om boken «Vann- og avløpsrett»
Advokat Guttorm Jakobsen er forfatter av det sentrale verk på området, «Vann- og avløpsrett», utgitt i 2010.

I boken er særlige spørsmål behandlet, som for eksempel et vannverks rett til stengning av vanntilførsel til abonnentene, drikkevannsforskriftens krav til leverandør av vann mht. varsling, vannkvalitet mv, forurensningsmyndighetenes krav til den som skal forvalte og behandle avløpsanlegg og installasjoner etter forurensningslovens regelverk. Det er foretatt en gjennomgang av kommunens ansvar ved mangler i vannforsyningen og ved avløpsborttransporteringen samt lednings- og anleggseieres vedlikeholdsplikt for sine VA-installasjoner etter plan- og bygningsloven, vannressursloven og forurensningslovens regler.

Et sentralt kapittel i boken gjelder erstatningsansvar ved brudd, tilbakeslag, tilstopping eller manglende kapasitet på vann- og avløpsledninger, herunder overvannsledninger etter vannressursloven, forurensningsloven og ulovfestet domstolspraksis, samt praksis i tilknytning til ansvarsfrihet som følge av force majeure.

I boken gjennomgås plan- og bygningslovens krav til tilfredsstillende adgang til vann og bortledning av avløpsvann før bygning oppføres, samt kommunens adgang til å pålegge tilknytning av eksisterende bebyggelse til offentlig vann- og avløpsledninger der disse er i nærheten etter pbl. § 27-1 og 27-2. Her gjennomgås også kommunens adgang til å kreve opparbeidelse av vei, og hovedledninger for vann- og avløpsvann etter pbl. § 18-1.

Av øvrige temaer som tas opp i boken er spørsmål knyttet til at et vann- og avløpsverk ofte opptrer både som anleggseier og som myndighetsutøver etter ulike typer regelverk, og om forholdet mellom myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven og egne abonnementsbetingelser.

I boken gis en nærmere omtale av sentrale regler i servituttloven, hevdsloven og tinglysingsloven knyttet til ledningseiers rett til å ha ledninger liggende over annen manns grunn. I boken belyses også kommunens adgang til å pålegge overvannstiltak.

Boken er anmeldt av professor Thor Falkanger ved UIO i tidsskriftet «Lov og Rett» 2011 nr. 8. Her er det blant annet uttalt at «Arbeidet fremstår for meg som den rene skattkiste med sitt vell av informasjon som presenteres i en sober form. Her er ikke bare omtale av lov, forarbeider og rettspraksis og rettslitteratur, men også tallrike henvisninger til rundskriv, veiledninger mv. fra offentlige instanser så vel som redegjørelse for forvaltningspraksis – altså materiale som ikke alltid er
så lett tilgjengelig» Boken kan bestilles her. Boken ligger også ute på rettsdata.no under fanen «faglitteratur» (Krever abonnement på Rettsdata)