Erstatningsrett

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har betydelig erfaring knyttet til å vurdere i hvilken grad etvann- og avløpsverk er ansvarlig for skade og ulemper for sine omgivelser i forbindelse med sinanleggsvirksomhet eller ved sin drift av vann- og avløpsledninger. Dette gjelder erstatningsansvarbåde etter forurensningsloven, vannressursloven, naboloven og produktansvarsloven, så vel som etter ulovfestet rett og «Standard abonnementsvilkår».

Typiske eksempler er tilbakeslag fra kommunalt avløpsnett, lekkasje fra vannledninger, skader knyttet til overvann, kvalitet på drikkevann, forurensningsspørsmål og skade fra naboeiendom.

Advokat Jakobsen har prosedert en rekke saker på dette området for domstolene.