Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsretten står sentralt når det gjelder vann og avløp. Et godt plangrunnlag, hvor alle aspekter ved vann- og avløpshåndteringen er vurdert, er grunnleggende for en god vann- og avløpshåndtering. Et godt plangrunnlag er også avgjørende for god overvannshåndtering.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS bistår både kommuner og private klienter i alle ledd i byggesaker. Fra juridisk kvalitetssikring av arealplaner og reguleringsplaner, bistand i byggesaker og klagebehandling til ekspropriasjonssaker.

Vi bistår våre klienter i saker som gjelder opparbeidelsesplikt for hovedledninger for vann og avløp og anlegg for overvann, og i spørsmål knyttet til refusjon for etablering av infrastruktur.

Sentralt står også bestemmelsene om tilknytningsplikt for eksisterende bebyggelse, herunder hvilke krav som kan stilles til fritidsbebyggelse.

En stor del av våre oppdrag gjelder fremforhandling av utbyggingsavtaler på grunnlag av rekkefølgekrav i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan, og spørsmål knyttet til kostnadsfordeling mellom kommunen og utbyggere etter plan- og bygningsloven kapittel 17. Dette innebærer avveininger av hvilke tiltak og kostnader kommunen kan pålegge utbygger å dekke, og krever også at det er fastsatt relevante rekkefølgekrav. I vann- og avløpsrelaterte spørsmål vil det eksempelvis kunne dreie seg om behov for større kapasitet for vannbehandling og avløpsrensing som nødvendiggjør nye anlegg, behov for større ledningsdimensjon enn det som følger av plan- og bygningsloven § 18-1, og ikke minst behov for etablering eller utvidelse av overvannstiltak.

Den 11.september 2023 sendte Kommunal- og distriktsdepartementet ut på høring et forslag om endringer i plan- og bygningsloven som gjelder grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler. Av høringsbrevet fremgår at forslaget skal bedre forutsigbarheten for utbyggere og kommuner ved å synliggjøre behovet for offentlig infrastruktur og kostnadene på et tidligere tidspunkt enn etter dagens system. Dette vil medføre enkelte endringer i plan- og bygningsloven kapittel 17. Høringsfrist er 12. desember 2023.

Fra 1. januar 2024 gjelder nye bestemmelser om overvannshåndtering i plan- og bygningsloven. Dette gjelder blant annet rett til ekspropriasjon til overvannsanlegg, opparbeidelsesplikt for offentlig hovedanlegg for oppsamling, avledning og eventuelt behandling av lokalt overvann, krav om at avledning av drensvann skal være sikret før oppføring av bygning blir godkjent, hjemmel for kommunen til å gi tillatelse til å utføre tiltak på nabogrunn ved fare for skade.

Videre er kravet til overvannshåndtering nå fastsatt i ny § 28-10 i plan- og bygningsloven, hvor det fremgår at tiltakshaver skal gjennomføre tiltak slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen, og at forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig. Videre fremgår at dette gjelder så langt ikke annet er bestemt i arealplan.

Viktig i den forbindelse er endringen i byggteknisk forskrift § 15-8 som er gjeldende fra 1. januar 2023, hvor det er fastsatt at løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av overvann til sammen skal dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt ikkeannet er bestemt i arealplan. Her kan det være verd å merke seg at for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2025, kan tiltakshaver velge å følge bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS arrangerte i oktober 2022 eget seminar om de nye reglene om overvannshåndtering slik de var foreslått, og i ettertid har blitt vedtatt, i plan- og bygningsloven.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS var i 2022/23 ansvarlig for juridisk kvalitetssikring av Oslo kommunes nye overvannsveileder.