PRIVATE VANNVERK

Det er i Norge registrert ca. 500 private vannverk som forsyner flere enn 100 personer eller 20 husstander/hytter.

Disse er ofte organisert som samvirkeforetak etter lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova), og i enkelte tilfeller tillatt organisert som aksjeselskaper etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven).

Private vann- og avløpsverk er underlagt de samme regelverk som kommunale vannverk, med den forskjell at private vannverk normalt ikke er pliktige til å følge selvkostregelverket slik det følger av forurensningsforskriften kapittel 16.

Selskapene er underlagt de regler som gjelder særskilt for private vann- og avløpsverk.

Dette gjelder blant annet eierskapsreglene i vass- og avløpsanleggslova ved planer om utvidelse eller fusjon. Videre gjelder det andelseiernes innskudd og årlige avgifter, som reguleres etter selskapsrettens regler, innenfor de rammer som følger av formålsbestemmelsen i selskapets vedtekter. Selskapets formål er normalt i samsvar med bestemmelsen i skatteloven § 2-32.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har lang erfaring i å bistå private vann- og avløpsverk i spørsmål knyttet til etablering, tvister mellom selskap og andelseiere, utarbeidelse og revidering av vedtekter, overdragelse og nedleggelse av vannverk. Vi bistår også ved å møte som rådgiver på årsmøtet og svare på spørsmål fra andelseiere.