Litt om oss

Advokat Guttorm Jakobsen og Advokatfullmektig Trine Røysland

 • 90 06 95 22
 • E-post: guttorm.jakobsen@juris.no

Advokat Guttorm Jakobsen

Advokat og partner Guttorm Jakobsen har bistått kommunale og private vannverk, samtprivatpersoner og private selskaper, med spørsmål i tilknytning til alle sider av vannforsyning ogavløpshåndtering de siste 30 årene.

Dette har gitt en unik kompetanse og oversikt over vann- og avløpsrettslige forhold, herunder forhold knyttet til overvann.

Jakobsen har lang prosedyreerfaring, og har prosedert saker for alle rettsinstanser, herunder også jordskifteretten.

Det som er spesielt når det gjelder vann- og avløpsjuridiske spørsmål, er at reglene er spredt i så mange forskjellige lover med tilhørende forskrifter, som forvaltes på forskjellige myndighetsnivåer. Vann- og avløpsjuridiske forhold er regulert både offentligrettslig og privatrettslig. Det finnes også et stort antall rettsavgjørelser på området, fra alle rettsinstanser.

Jakobsen er en etterspurt foredragsholder, og har gjennom 30 år holdt en rekke kurs og foredrag i forskjellige fora, både kommunale og private. Eksempler på foredrag kan du se her.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS holder også egne seminarer, både i egne lokaler og hos klienter, og kan skreddersy opplegg tilpasset klientens ønske. Eksempler på seminarer vi har arrangert kan du se her.

Jakobsen deltar årlig i programkomiteen og med innlegg på seminaret «Vann, avløp og nye rettsregler» som har vært avholdt siste onsdag og torsdag i november måned siden år 2000.  Seminaret, som arrangeres av Norsk Vann, regnes som den store årlige møteplassen for de som er interessert i vann- og avløpsrett i Norge.

Jakobsen er forfatter av boken «Vann og avløpsrett» som ble utgitt i 2010. Boken regnes som det sentrale verket på området. Jakobsen bidro ved utarbeidelsen av utkast til «Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» som 1. juli 2012 erstattet tidligere «lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» fra 1974.

Jakobsen deltok også i redaksjonskomiteen som på oppdrag fra KS og kommuneforlaget i 2007-2008 utarbeidet nye standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, administrative og tekniske  bestemmelser, for forholdet mellom kommunene som vannverkseier og abonnentene som brukere av disse tjenestene, («Standard abonnementsvilkår») og ved revisjon av disse i 2017.

Jakobsen utga i 2018 i samarbeid med advokat Karoline Hagen(Robertson) artikkelen «Kommunens adgang til å gi bestemmelser om, og stille krav til,  overvannshåndtering i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan» i tidsskriftet Kart og plan.

Jaobsen var i 2022 medforfatter av boken «Vann, Juss og samfunn» hvor han publiserte artikkelen  «Grunneiers rett til erstatning ved kommunal klausulering til drikkevann».

Jakobsen er også medforfatter av en rekke rapporter utgitt av NORVAR, som Norsk Vann hettidligere.

Guttorm Jakobsen var i 2022 ansvarlig for juridisk kvalitetssikring av Oslo kommunes nye overvannsveileder.

 • 90 1504 25
 • E-post: trine.roysland@juris.no

Trine Røysland 

Advokatfullmektig Trine Røysland har lang erfaring innen juridiske spørsmål relatert til vannforsyning og avløpshåndtering. Hun tiltrådte stillingen som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Guttorm  akobsen AS i november 2019.

Røysland har lang erfaring med VA-jus. Før hun tiltrådte firmaet var hun juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, fra 2009 til 2019.

Hun har arbeidet med utvikling av gebyrregelverk, oppfølging og forberedelse av klagesaker, forvaltningsrett og offentlige styrings- og beslutningsprosesser, plansaker, grunneier- og naborettslige forhold, rettigheter i fast eiendom og i veigrunn samt saker etter vannressursloven.
Hun erfaring fra byggeprosjekter, fra forprosjektfasen til ferdig sluttoppgjør. I 2018 og 2019 arbeidet hun med forprosjektet til ny vannforsyning i Oslo.

Siden hun tiltrådte Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har hun arbeidet med alle sider av firmaets virksomhet, med særlig fokus på plansaker, overvann, grunneieravtaler, gebyrregelverk og klagesaksbehandling.

Røysland har bidratt under utarbeidelse av Norsk Vanns Rapport 191/2012: Rettigheter til uttak av vann til allmenn vannforsyning (2012).

Hun har holdt foredrag på seminaret «Vann, avløp og nye rettsregler» og på Norsk Vanns fagtreff, samt på seminarer arrangert av firmaet Guttorm Jakobsen AS. Se nærmere om foredrag her.

Røysland har tidligere erfaring fra Skatteetaten (Skatt Øst) og fra Kommunaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Litteratur

 • Jakobsen er forfatter av boken «Vann- og avløpsrett» som ble utgitt av Norsk Vann (interesseorganisasjonen til Norske Vann- og avløpsverk) i oktober 2010. Boken kan bestilles ved henvendelse til Norsk Vann v/Elin Riise.
 • Jakobsen utga i 2018 i samarbeid med Karoline Hagen artikkelen «Kommunens adgang til å gi bestemmelser om, og stille krav til,  overvannshåndtering i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan» i tidsskriftet Kart og plan.
 • Jaobsen var i 2022 medforfatter av boken «Vann, Juss og samfunn» hvor han publiserte artikkelen «Grunneiers rett til erstatning ved kommunal klausulering til drikkevann». Artikkelen kan leses her (open access)
 • Jakobsen er medforfatter av en rekke rapporter utgitt av NORVAR.

Dette gjelder:
• NORVAR-rapport 144/2005. Veiledning i overvannshåndtering. Medforfatter. Rettsregler, rettspraksis og myndighetsspørsmål knyttet til       ansvar for flomskader.
NORVAR-rapport 134/2003. Etablering og drift av vann- og avløpsverk sett fra et juridisk ståsted. Oppdatering av rapport fra 2001.
NORVAR-rapport 117/2001. VA-JUS. Etablering og drift av vann- og avløpsverk sett fra en juridisk synsvinkel.

 • NORVAR-rapport 144/2005. Veiledning i overvannshåndtering. Medforfatter. Rettsregler, rettspraksis og myndighetsspørsmål knyttet til ansvar for flomskader.

 • NORVAR-rapport 134/2003. Etablering og drift av vann- og avløpsverk sett fra et juridisk ståsted. Oppdatering av rapport fra 2001.

 • NORVAR-rapport 117/2001. VA-JUS. Etablering og drift av vann- og avløpsverk sett fra en juridisk synsvinkel.