GRUNNERVERV OG GRUNNEIERAVTALER

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har bistått en rekke kommunale og private vannverk med etablering av rettigheter i grunn. Dette gjelder inngåelse av grunneieravtaler i forbindelse med etablering av vann- og avløpsanlegg, enten ved at det etableres en rett til å ha ledninger liggendeover annen manns grunn, eller ved at egen eiendom skilles ut og overdras, eksempelvis ved etablering av ventilkammer og pumpestasjoner. Vi bistår også i forbindelse med klausulering av områder og spørsmål om erstatning.

Vi bistår i forhandlinger med offentlige og private grunneiere om rett til å anlegge installasjoner som vann- og  avløpsledninger, vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og høydebasseng, samt opprettelse av sikkerhetssoner rundt anleggene.

Dersom det ikke oppnås frivillig avtale, bistår vi i prosessen med ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven eller oreigningslova.

Aktuelle regelverk her er plan- og bygningsloven, oreigningslova, matrikkellova, tinglysingsloven, servituttloven og jordlova, samt ekspropriasjonserstatningslova.