KURS OG FOREDRAG

Vi holder kurs og seminarer hos klienter over hele landet, hvor vi skreddersyr opplegget etter klientens ønske.

Dersom du er interessert i nærmere opplysninger eller ønsker en prat rundt dette, kan du ta kontakt her.

Vi arrangerer også egne seminarer i Oslo. Vi holder seminarene i egne lokaler, på Teams, og på Hotel Bristol. Foredragsholdere er Guttorm Jakobsen og Trine Røysland.

Dersom du er interessert i å delta på våre seminarer kan du ta kontakt her.

Nedenfor følger eksempler på foredrag i egne seminarer vi har arrangert i Oslo:

 • April 2016 – halvdagsseminar:

  • Kommunens håndtering av overvann som tiltakshaver – Erstatningsansvar uten hensyn til skyld
  • Kommunens håndtering av overvann som plan- og bygningsmyndighet – Erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1
 • Oktober 2016 – halvdagsseminar:

  • Kommunens fastsettelse av vann- og avløpsgebyr i enkeltvedtaks form, herunder om kommunens saksforberedelse og klagebehandling av slike enkeltvedtak.
  • Veglova § 32, med særlig fokus på ledningseiers flytteplikt ved kommunens arbeid i veien, og hvilke vilkår som kan stilles i den forbindelse.
 • Mai 2018 – halvdagsseminar:

  • Krav om kommunalt eierskap til nye vann- og avløpsanlegg, herunder søknadsplikt  ved sammenslåing eller vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg eller til etablering
   av nytt anlegg.
  • Problemer med overvann på kommunal vei. Hvilket ansvar og hvilke muligheter har kommunen?
  • Endringer i ledningsforskriften vedrørende flyttepliktens omfang.
 • Oktober 2020 – halvdagsseminar:

  • Regelverket om og forholdet mellom bruk av utbyggingsavtaler og refusjon – fallgruver som bør unngås.
  • Nytt kapittel om selvkost i kommuneloven – hvilken betydning får reglene for VA- sektoren.
  • I hvilken utstrekning kan gebyrvedtak påklages – og hvordan unngå at kravet blir foreldet underveis.
  • Ny forskrift om innmåling og dokumentasjon av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.
 • Oktober 2022 – halvdagsseminar:

  • Hvordan sikre etablering av nødvendig infrastruktur for vann og avløp gjennom  reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler etter gjeldende rett
  • Oversikt over de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann, og om forslaget til ny områdemodell
  • Kommunalt planarbeid – om hvilke muligheter de foreslåtte lovendringene om håndtering av over-vann gir kommunen i arbeidet med kommuneplan og reguleringsplan, og hvilke muligheter forslaget om ny områdemodell kan gi
  • Byggesak – om hvilke vurderinger kommunen bør foreta i byggesaksbehandlingen som følge av de foreslåtte lovendringene om håndtering av overvann
  • Eksisterende byggverk og bebygde eiendommer – vilkår for å gi eier pålegg om håndtering av overvann som følge av de foreslåtte lovendringene

Nedenfor følger eksempler på eksterne foredrag:

Guttorm Jakobsen:

 • Utvidelse av eksisterende ledningsnett på privat grunn. Betydningen av manglende tinglysning av inngåtte avtaler. Forholdet til reglene om hevd og rettsvernshevd. Når kan utvidelse av ledningsnettet foretas etter servituttloven og når må det evt. ekspropriasjon til ved manglende avtale med grunneier. Erstatning.
 • Opparbeidelse og kommunal overtakelse av opparbeidede hovedledninger for vann, avløp og overvann, samt foredrag om  oppgjørskorreksjon.
 • Foredrag om selvkostregelverket.
 • Ansvar for prosjektering og rådgivning etter NS 8401 og NS 8402.
 • Om selvkostregelverket i kommuneloven.
 • Rettslige muligheter og skranker når klimautfordringer skal løses ved hjelp av plan- og bygningsloven.
 • Foredrag om forurensningsforskriften kapittel 14.
 • Utbyggingsavtaler og tilknytningsgebyr – sett fra utsiden.
 • Rettslige muligheter og skranker når klimautfordringer skal løses med plan- og bygningsloven.
 • hvordan drikkevann, slokkevann, spillvann og overvann bør sikres i byggesaksbehandlingen.
 • om kommunenes ansvar for overvannshåndtering som plan- og bygningsmyndighet.
 • gjennomgang av de mest sentrale endringene i Standard abonnementsvilkår i forhold til versjonen fra 2008.
 • innføring i reglene knyttet til overvann og de krav kommunen kan stille til dette for hhv. nye områder ved utbygging og til eksisterende bebyggelse.
 • om drikkevannsforskriften.
 • Foredrag om plan- og bygningsrett samt vann og avløp
 • fastsettelse og kunngjøring av VA-gebyrer og om legalpant for kommunen.
 • juridiske problemstillinger knyttet til drenering/overvannshåndtering og VA i veganlegg nærmere omtalt, samt samspiller mellom reglene i vegloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven.
 • Veilovens kapitel V om byggverk, avkjøring, gjerde og grind. Aktuelle dommer innenfor vegjusen.

Trine Røysland:

 • Kommunens ansvar og handlingsrom for å eie og drifte vann- og avløpsanlegg  utenfor tettbebyggelser i henhold til vass- og avløpsanleggslova §§ 1 og 2 og kobling mot utarbeidelse av reguleringsplan.
 • Hvilke rammer setter personvernregelverket for innsamling og bruk av opplysninger fra fjernavleste vannmålere?