Forurensnings- og vannressursloven

Forurensingsloven

Vann- og avløpsretten har en rekke berøringsområder med forurensningsloven.

Dette gjelder eksempelvis tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 for virksomheter som kan medføre forurensning, og forurensningsmyndighetenes krav til den som skal forvalte og behandle avløpsanlegg og installasjoner etter  forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Aktuelle temaer er også erstatningsansvar for skader forårsaket av avløpsanlegg etter forurensningsloven § 24 a, hvor det nå foreligger flere Høyesterettsdommer som sier noe om dette ansvaret.

Advokat Guttorm Jakobsen har prosedert flere saker for lagmannsrett og Høyesterett der erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24 a har vært et tema, herunder betydningen av ansvarsfraskrivelser vedtatt i kommunens abonnementsvilkår. En sentral dom i den forbindelse er «Stavangerdommen» inntatt i Rt. 2007 s. 431.

Eksempler på forurensningslovens betydning for vann- og avløpsretten er også plan- og  bygningslovens krav om at bortledning av avløpsvann må være sikret i samsvar medforurensningsloven, og forurensningsloven § 22 om krav til omlegging av avløpsledninger.

Verd å merke seg er også at selvkostregelverket og reglene for kommunale vann- og avløpsgebyr, er fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 16.

Vi har også lang erfaring med saker etter kapittel 12, 13 og 14 i forurensningsforskriften.

Vannressursloven

Vannressursloven (lov om vassdrag og grunnvann) av 24. november 2000 er også sentral i vann- og avløpsretten.

Hva som regnes som vassdrag og grunnvann er definert i lovens §§ 2 og 3, kravene til forvalteransvar og aktsomhetsplikt følger av § 5. Forholdet til granneloven er regulert i § 6. § 7 inneholder bestemmelser om vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen. Hva som er å anse som konsesjonspliktige tiltak følger av § 8.

Andre aktuelle bestemmelser er vannressursloven § 10 om krav til vannuttak og minstevannføring, hovedregelen om grunneiers rådighet over vassdrag i § 13, supplerende regler om grunneiers vannuttak i § 15, muligheten for å få en særskilt avgjørelse om konsesjonsplikt etter § 18. Vannressursloven har et eget kapittel om grunnvann, herunder en bestemmelse i § 44 om rådigheten over grunnvann og konsesjonsplikt for grunnvannstiltak i § 45.

Som eksempler på saker etter vannressurslovens regler hvor vi har bistått klienter kan vi nevne søknader om konsesjon for vannuttak i henhold til vannressursloven § 8.

Vi har også bistått i spørsmål om vedlikeholdsplikt for vassdragstiltak som kan volde skade jf. vannressursloven § 37, samt reglene for erstatning for skade, inntatt i vannressursloven kapittel 9.

Som eksempel nevner vi også bistand til private grunneiere i spørsmål om refusjon for utgifter til fellestiltak etter  vannressursloven kapittel 4, noe som kan være aktuelt der en grunneier får tilgang til naboens drikkevannsbrønn.