OVERVANN

Som plan- og bygningsmyndighet plikter kommunen å legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur (plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav i).

Håndtering av overvann må hensyntas i både kommuneplanens arealdel, i reguleringsplan og i byggesak. Plan- og bygningslovens regelverk er derfor sentralt når det gjelder overvannshåndtering.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS bistår kommuner og private klienter med overvannsrelaterte spørsmål i alle ledd i byggesaker. Fra juridisk kvalitetssikring av arealplaner og reguleringsplaner til fremforhandling av utbyggingsavtaler, og med bistand i byggesaker og klagebehandling og spørsmål knyttet til dimensjonering for gjentaksintervall.

Vi bistår klienter i forbindelse med skader og ulemper knyttet til overvann, herunder spørsmål omerstatning for skade. Relevante bestemmelser når det gjelder erstatningskrav er forurensningsloven § 24 a og naboloven § 9. Krav om retting etter naboloven § 10 kan også være aktuelt i den forbindelse.

Fra 1. januar 2024 gjelder nye bestemmelser om overvannshåndtering i plan- og bygningsloven. Dette gjelder blant annet rett til ekspropriasjon til overvannsanlegg, opparbeidelsesplikt for offentlig hovedanlegg for oppsamling, avledning og eventuelt behandling av lokalt overvann, krav om at avledning av drensvann skal være sikret før oppføring av bygning blir godkjent, hjemmel for kommunen til å gi tillatelse til å utføre tiltak på nabogrunn ved fare for skade.

Videre er krav til overvannshåndtering nå fastsatt i ny § 28-10 i plan- og bygningsloven, hvor det fremgår at tiltakshaver skal gjennomføre tiltak slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen, og at forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig. Videre fremgår at dette gjelder så langt ikke annet er bestemt i arealplan.

Viktig i den forbindelse er endringen i byggteknisk forskrift § 15-8 som er gjeldende fra 1. januar  2024, hvor det er fastsatt at løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av overvann til sammen skal dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt ikke annet er bestemt i arealplan. Her kan det være verd å merke seg at for søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2025, kan tiltakshaver velge å følge bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen.

Når det gjelder eksisterende bebyggelse, følger det av den nye bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 31-14 at kommunen kan pålegge eier eller fester av bebygd eiendom å sørge for forsvarlig håndtering av overvann dersom dette er nødvendig for å avverge fare for skade eller vesentlig ulempe på person, eiendom eller miljø.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS arrangerte i oktober 2022 eget seminar om de nye reglene om overvannshåndtering slik de var foreslått, og i ettertid har blitt vedtatt, i plan- og bygningsloven.

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS var i 2022/23 ansvarlig for juridisk kvalitetssikring av Oslo kommunes nye overvannsveileder.